Niestety brak kasy fiskalnej w ustawowym terminie (np. 1 marca 2013 dla podatników, którzy przekroczyli limit 20 000,00 zł sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych) niesie za sobą konsekwencje.

Pierwszą z nich jest brak możliwości odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup urządzenia fiskalnego
(czyli 90% ceny zakupu, nie więcej niż 700 zł).

Kolejną jest obniżenie o 30% możliwego do odliczenia podatku VAT przy nabyciu towarów i usług.
Jednym słowem podatnik, który pomimo obowiązku, nie rejestruje sprzedaży (w tym VAT należnego)
na kasie fiskalnej lub drukarce fiskalnej traci możliwość odliczenia 30% VAT od zakupu towarów i usług.
30 proc. liczy się w stosunku do sprzedaży dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych.

Sankcje wynikające z kodeksu karno-skarbowego:

  • art. 60 § 1 Kodeksu karnego skarbowego - kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych, a w wypadku mniejszej wagi karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Kasa fiskalna jest tu księgą służącą do rejestracji sprzedaży
    • art. 62 § 1 i 4 - kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Podobnej karze podlega ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.
    W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
  • Kara grzywny za wykroczenie skarbowe wynosi w 2013 r od 160,00 zł do 32 000,00 zł.

    Stawka dzienna służąca do obliczania wysokości grzywny za przestępstwo skarbowe wynosi w 2013 r
    od 53,33 zł do 21 332,00 zł